onsdag 3 april 2013

ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ!


2013-04-04, 03:03, -2⁰C, 8° -5° S 2 m/s Solen upp kl. 06:11 Solen upp kl. 06:05 Solen ned kl. 19:40 torsdag klart soligt snöigt, Ζεύημαρ αἲθριος ἣλιος  χιών, Thursday clear sunny snowing. ΣΟΛΩΝ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ
ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ!
Ἓλληνες, ἐπὶ τέλους! ἀνέχεσθε μετὰ ἀπὸ ὃλα ὃσα ἒχουν διαδραματισθεῖ ἀπὸ τὴν 5ην Ὀκτωβρίου 2009 τὴν ὓπαρξι πολιτικοῦ κόμματος ὀνόματι «πασοκ»; Λακτίσατε διὰ τῶν ἂκρων τῶν ὑποδημάτων τὸ πολιτικόν αὐτό κνάφαλλον, διὰ σανδάλου εἲτε κοθόρνου. Λάγδην ἐπὶ τὸ ταχύτερον!
Ἓλληνες, συνεχίζετε νὰ ἀνέχεσθε τοὺς θιασιώτας τῆς πολιτικῆς ἀντιλογίας καὶ κούφιας ἀερολογίας, κκε, ἀνταρσύα, κλπ. Τοὺς «διεθνιστάς» εἰς τὸν πόνον τῶν ἂλλων λαῶν ἀλλά δίχως δέος καὶ ἒγνοια διὰ τὸν σαρκικόν λαόν; Εἲτε τοὺς ἐγωϊστάς, τοὺς ὑπέρμαχους τῶν ἀτομικῶν καὶ ἰδίων συμφερόντων καὶ ὑπερασπιζόντων τῶν κικιδίστικων καὶ παρομοίων συμφερόντων ἀλλά πλήρως ἀδιαφορούντων διὰ τὸ συμφέρον τῆς Ἑλλάδος, Πολιτείας, Χώρας, Κράτους καὶ Ἰδέας;
«Ἐλᾶτε εἰς ἡμᾶς καὶ θὰ τρῶτε «πιλάφι» ἀκόμη καὶ μετὰ θάνατον», λέγουσιν (ἂν καὶ θεωρητικῶς ἀποδέχονται μόνον τὴν γηΐνον ὓπαρξιν), «Ἐμεῖς εἲμεθα ἡ λύσις καὶ ἡ σωτηρία, δὲν συνεργαζόμεθα μὲ ἂλλον κανένα καὶ ὃσον δὲν μᾶς τοποθετεῖτε εἰς τὴν ἐξουσίαν μόνον ἀπεργίας θὰ διαπράττωμεν κατά τῶν μικροκαπιταλιστικῶν καὶ μικροαστικῶν σας ὀρέξεων. Ὃταν ἀνοίγῃ ἡ τουριστική περίοδος, κλείνομε τὰ λιμάνια, κάνομεν ἀπεργίας, φασαρία... Ὃταν ἒρχονται ἑορταί ἀπεργοῦμε ἒξω ἀπὸ τὰ μικρομάγαζά σας, διὰ νὰ τὰ κλείσετε καὶ νὰ γίνετε προλετάριοι. Ἐπὶ 33 ἒτη περιμένομε νὰ κλείσετε ὃλα τὰ ‘μαγαζάκια’ σας καὶ νὰ ἒλθετε παρακαλοῦντες πρὸς ἡμᾶς. Εἲμεθα τὰ συνδικᾶτα καὶ  θὰ μᾶς εὓρετε ἒξω ἀπὸ ὃποιαν μικρή ἢ μεγάλη ἑταιρεῖα ἱδρύουν Ἓλληνες! Μᾶς εἶναι ὃμως ἀδιάφορο νὰ κάνομε διαδηλώσεις ἒξω ἀπὸ τὰς πολυεθνικάς τῆς ἀλλοδαπῆς. Δὲν δυνάμεθα νὰ ἀντιταχθῶμε εἰς τὰς διεθνεῖς Τράπεζας καὶ τὰς Πολυεθνικάς... Αὐτοί εἲμεθα, οἱ μισθωτοί ‘ἀπεργοφτειάχτες’!».
Ἓλληνες, συνεχίζετε νὰ ἀνέχεσθε ἐπὶ δηρόν τοὺς ἐκμαυλιστὰς καὶ διαστρεβλωτάς τῆς Ἱστορίας τῆς Χώρας καὶ Ἐπικρατείας Ἑλλάδος καὶ τὴν Ἱστορία τῶν Ἑλλήνων, τῆς ἐνδοχώρας ἐπιχθονίων ἀλλά καὶ ὑπερποντίων πρὸς ὂφελος μισερῶν, μισανθρώπων καὶ μισελλήνων, ἁρπάγων καὶ ἐθνοδιαμιστυλλόντων; Ἀνέχεσθε τοὺς Ὑπηρετοῦντας αὐτῶν τῇ γραφίδι, τοῖς ταλάντοις, ταῖς ψευδαῖς ῥήμασιν καὶ πολιτεῖαις; Οὐδὲν ἀντελήφθητε ἐπὶ τριετίας, εἲτε τριακονταετίας; Συνεχίζετε νὰ μελετᾶτε τοῖς ψευδοσόφοις Κορδάτοις, τοὺς «πολύγνοους» διαστρεβλωτάς τῶν Ἑλληνικῶν;
Ἓλληνες, συνεχίζετε νὰ ἀνέχεσθε καὶ νὰ συμβάλετε εἰς τὴν συνεχιζομένη φθορά καὶ παραποίησι τῆς Ἑλληνικῆς Γλῶσσας. Συνεχίζετε νὰ κεκακίζετε ὡς ἀναλφάβητοι, ἀναμασσῶντες τὰ Ἀραβιστί ἀντιδάνεια, ὡς ὑμᾶς ΕΠΕΒΑΛΑΝ ἀπὸ τὸ 1917, οἱ μισέλληνες κυβερνῶντες, οἱ ὁποῖοι ἐψυχάρησαν τὴν Ἑλληνικήν Γλῶσσαν ὡς Γλῶσσαν «Ἀρχαίαν»!;
Ἓλληνες, συνεχίζετε νὰ ἀνέχεσθε κυβερνῶντες οἱ ὁποῖοι οὐδόλως ἐπιλαμβάνονται τῶν ἡμερησίων βιωτικῶν ἀναγκῶν ὃλων τῶν Ἑλλήνων, ὡς πρὸς τὴν διατροφήν, τὴν περίθαλψιν καὶ στοιχειώδην Παιδείαν ἀποσκεδάζοντες διεθνεῖς τοκογλύφους, ὓαινας τῇ παραβολῇ, ὡς ἂλλοι ἒπραξαν πρότερον;
Ἦτο πρὸς τοῦτο ἐχθρός τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ὁ ἐκλεγμένος Πρωθυπουργός Ἱωάννης Μεταξᾶς τὴν 25ην Ἀπριλίου 1936, καὶ μετέπειτα τὴν 5ην Αὐγούστου, μετέχων εἰς τὴν ἐπιβεβλημένην τρισυπόστατον δικτατορίαν ὑπὸ τοῦ βασιλέως Γεωργίου Β’ (ἲδε καὶ ὂλβιος ἐστίν ὃστις τῆς ἱστορίας ἒσχηκεν μάθησιν. 1936 (α) ), ὃταν ἠρνήθη τὸ 1937 νὰ ὑπογράψῃ τὴν καταβολήν τοκογλυφικῶν καὶ ψευδῶν χρεῶν κλπ πρὸς τρίτους (Εὐρωπαίους, Βελγικάς ἑταιρείας), διότι ἠρνήθη νὰ ὁδηγήσῃ τὸν Ἑλληνικόν λαόν εἰς πείναν καὶ ἐξαθλίωσιν; Ἐδικαιώθη δὲ εἰς τὸ Δικαστήριον τῆς Χάγης.
(Γνωστόν εἶναι ἐπίσης ὃτι ἡ χρησιμοποίησις  τῆς 4ης Αὐγούστου, μὲ ἀρνητικόν στῖγμα θεωρεῖται σκόπιμον κατάφωρον κτύπημα, ἐθνικόν, μισελλήνων, κατὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, διότι ἡ 4η Αὐγούστου εἶναι ἡμέρα τοῦ Ἐθνικοῦ Ὓμνου (Ἑλληνικῆς Σημαίας).
Ἦτο «αἱματηρός» δικτάτωρ ὁ συνταγματάρχης τοῦ πυροβολικοῦ, ὁ ὁρκιζόμενος παρὰ ταῦτα Ἀντιβασιλεύς (πρωθυπουργός), ὃταν τὸ 1968 ἐφήρμοσε τὴν Σολώνεια ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ, καὶ ἐχαρίσθησαν ὃλα τὰ χρέη τῶν ἰδιωτῶν καὶ τῶν ἐπιχειρήσεων ἒως 100.000 Δραχμάς; Ποῦ εὑρέθησαν τότε τὰ ...κολυβοχρήματα καὶ κρατοῦνται ἐντὸς κρύπτης σήμερον, ὣστε νὰ ...διατεθοῦν καὶ νὰ καταπραΰνουν τὸν πόνον τοῦ Ἓλληνος, ὁ ὁποῖος οὒτε κάλπικον εὐρώ διαθέτει πλέον ἀλλά οὒτε ὑπάρχει σημεῖον πρὸς τὸν ὁρίζοντα, εἲτε τρόπος, ἀποκτήσεως χρημάτων καὶ ἀποπληρωμῆς ψευδοχρεῶν;
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ λοιπόν τοσούτως παράλογος ἡ ἐπιχείρησις «ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ» διὰ τὰ χρέη εἰπεῖν λ. χ. τῶν 50.000 €; Οὓτως ἢ ἂλλως ὁ Ἓλλην ἂνθρωπος ἀδυνατεῖ νὰ καταβάλῃ αὐτὰ καὶ εἰσόδημα οὐδέν διαφαίνεται εἰς τὸν ὁρίζοντα;
Δὲν εἶναι «αἱματηροί» δημοκρᾶται οἱ κυβερνῶντες ἀπὸ τὸ 2001, ὃταν ὁ ἀνεκδιήγητος Κ. Σημίτης «ἒριξε» τοὺς Ἓλληνας εἰς τὸν λεόντιο λάκκο τῶν διεθνῶν τοκογλύφων τοῦ ψευδοχρηματιστηρίου καὶ ἒχασαν καταθέσεις, «κομπόδεμα», οἰκόπεδα, ἀγροτεμάχια, βοσκοτόπια, προῖκες κλπ; Ἑντροπή νὰ ἀποκαλεῖται πρωθυπουργός ὁ Κ. Σημίτης ! Ὁ Κ. Σημίτης ὁ αἰσχρός Πρωθυπουργός, ὃστις ἀπεκάλεσεν τοὺς μυριάδες ἀπεργούντας ἀγρότας τὴν 15ην Δεκεμβρίου 1996 ὡς 2-3 ἀλήτας! Ὁ Σοσιαληστής τῆς Βλακίας, ὃταν κάποιος ἂλλος, ὂντως σοσιαλιστής, ὁ Olof Palme, Πρωθυπουργός τῆς Σουηδίας, τὴν 28ην Ὀκτωβρίου 1986, ἐδολοφονεῖτο, διότι ἐδέχετο νὰ κατέλθῃ ἐν μέσῳ μερικῶν δεκάδων ἀπεργῶν καὶ νὰ συνδιαλεχθῇ καὶ νὰ ὑποστηρίζῃ  τὴν «Ἀνοικτή Δημοκρατία», τὴν ὁποίαν ἀρνοῦνται αἱ Σκοτειναί Δυνάμεις, τῶν κουκουλοφόρων καὶ τῶν Διεθνῶν Τοκογλυφικῶν Κέντρων.
Ἓλληνες, παύσατε νὰ ἀνέχεσθε τοὺς «αἱματηρούς» δημοκράτας, τοὺς τοποτηρητάς τῶν διεθνῶν ἐγκληματιῶν τοκογλυφοσάρκων τραπεζοκρατῶν, τοὺς ψευδοπολιτικούς κυβερνῶντες, τοὺς αἰωνίως πολιτικῶς ἀεροβατοῦντας καὶ τὴν ληστροσυμμορία τοῦ Βερολίνου!
Ἀπὸ κοινοῦ συνέλθετε εἰς 21!

ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ ΣΟΛΩΝΟΣ
Ἡμετέρη δέ πόλις κατά μέν Διός οὒ ποτ΄ὀλεῖται
αἶσαν καί μακάρων θεῶν φρένας ἀθανάτων
τοίη γάρ μεγάθυμος ἐπίσκοπος ὀβριμοπάτρη
Παλλάς Ἀθηναίη χεῖρας ὓπερθεν ἒχει.

Αὐτοί δέ φθείρειν μεγάλην πόλιν ἀφραδίησιν
ἀστοί βούλονται χρήμασιν πειθόμενοι,
δήμου θ’ἡγεμόνων ἂδικος νόος, οἶσιν ἑτοῖμον
ὓβριος ἐκ μεγάλης ἂλγεα πολλά παθεῖν
οὒ γάρ ἐπίστανται κατέχειν κόρον οὐδέ παρούσας
εὐφροσύνας κοσμεῖν δαιτός ἐν ἡσυχίη...
πλουτοῦσιν δ’ ἀδίκοισ’ ἒργμασι πειθόμενοι...
οὒθ’ ἱερῶν κτεάνων οὒτε τί δημοσίων
φειδόμενοι κλέπτουσιν ἐφ’ἁρπαγῆ ἂλλοθεν ἂλλος
οὐδέ φυλάσσονται σεμνά θέμεθλα Δίκης,
Ἣ συγῶσα σύνοιδε τά γιγνόμενα πρό τ΄ἐόντα,
τῶ δέ χρόνω πάντως ἢλθ’ἀποτεισομένη,
τοῦτ΄ἢδη πάση πόλει ἒρχεται ἓλκος ἂφυκτον
ἐς δέ κακήν ταχέως ἢλυθε δουλοσύνην, .
ἢ στάσιν ἒμφυλον πόλεμον εὓδοντ’ ἐπεγείρει,
ὃς πολλῶν ἐρατήν ὢλεσεν ἡλικίην
ἒκ δέ δυσμενέων ταχέως πολυήρατον ἂστυ
τρυχεται ἐν συνόδοις τοῖσ’ ἀδικοῦσι φίλαις

ταῦτα μέν ἐν δήμω στρεφεται κακά. τῶν δέ πενιχρῶν
ἱκνοῦνται πολλοί γαῖαν ἐς ἀλλοδαπήν
πραθέντες δεσμοῖσί τ’ἀεικελίοισι δεθέντες,
καί κακά δουλοσύνης στυγνά φέρουσι βία.
οὓτω δημόσιον κακόν ἒρχεται οἲκαδε ἑκάστω,
αὒλειοι δ’ἒτ’ ἒχειν οὐκ ἐθέλουσι θύραι,
ὑψηλόν δ’ ὑπέρ ἓρκος ὑπέρθορεν, εὗρε δέ πάντως,
εἰ καί τίς φεύγων ἐν μυχῶ ἦ θαλάμου,

ταῦτα διδάξαι θυμός ‘Αθηναίους μέ κελεύει,
ὡς κακά πλεῖστα πόλει δυσνομίη παρέχει,
εὐνομή δέ εὒκοσμα καί ἂρτια πάντ’ ἀποφαίνει
και θ’ἃμα τοῖσ’ἀδίκοισ’ ἀμφιτίθησι πέδας.
Τραχέα λειαίνει, παύει κόρον, ὓβριν ἀμαυροῖ,
αὐαίνει ἂτης ἂνθεα φυόμενα,
εὐθύνει δέ δίκας σκολιάς ὑπερήφανα τ’ ἒργα
πραΰνει, παύει δ΄ἒργα διχοστασίης,
παύει δ’ ἀργαλέης ἒριδος χόλον, ἒστι δ΄ὑπ’αὐτῆς
πάντα κατ’ ἀνθρώπους ἂρτια καί πινυτά.

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΙΣ ΝΕΩΤΕΡΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ

Ἡ δική μας πόλις, ἀπό τήν μεριά τοῦ Διός, ποτέ δέ θα χαθεῖ
οὒτε άπό τήν μεριά τῆς μοίρας καί τῆς θεϊκῆς θελήσεως τῶν αθανάτων.
τόσο μεγαλόψυχος προστᾶτις ἀπό ἰσχυρο πατέρα θυγατερα,
ἡ Παλλάς Ἀθηνᾶ, ἒχει ἐπάνω της τά προστατευτικά χέρια ἁπλωμένα.

Αὐτοί δέ οἱ ἀστοί μέ τίς ἀπερισκεψίες τους,
πιστοί στό χρῆμα, τήν μεγάλη πολι θέλουν να φθείρουν,
τοῦ λαοῦ καί τῶν ἡγεμόνων ἡ κακοτροπία, ἀναπότρεπα
ἀπό τήν μεγάλη ἀλαζονεία, θά ἐπιφέρουν πολλά δεινά.
Διότι δεν γνωρίζουν να ἐξουσιαζουν τόν κορεσμό,
οὒτε στά εὐφρόσυνα συμπόσια νά κοσμοῦν τήν τράπεζα μέ κοσμιότητα,
πλουτίζουν ὑπακούοντες σέ ἂδικα ἒργα,
χωρίς νά σέβονται οὒτε τα ἱερά κτήματα, οὒτε τα δημόσια,
κλέπτουν καί ἁρπάζουν ὁ ἓνας ἀπό τόν ἂλλον,
οὒτε διαφυλάσσουν τα σεπτά θεμέλεια τῆς Δίκης.
Αὐτή ὃμως μέσα στήν σιγή της, γνωρίζει αὐτά πού γίνονται καί πού ἒχουν γίνει,
και στόν κατάλληλο χρόνο ἒρχεται νά ἀποδώση τιμωρία .

ἒτσι, ἡ ἀνταπόδοσις, ἢδη, ἒρχεται στήν πόλι πληγή ἀναπόφευκτη,
πού γρήγορα σέ κακή ἒπεσε δουλεία,
ἢ ἐμφύλια στάσι καί πόλεμον λανθάνοντα ξεσηκώνει,
αὐτός, πολλῶν ἀφήρεσε τό ἂνθος τῆς ἡλικίας
κι΄ἀπό τούς ἐσωτερικους ‘ἀντίπαλους ἡ πολυαγαπημενη πόλις
φθείρεται στούς ἀγαπημένους πολιτικούς συλλογους ‘από τούς φαύλους.

Α’υτά τά κακά περιτριγυρίζουν τόν δῆμο, καί ἀπό τούς πένητες
πολλοί φθάνουν σε γῆ ἀλλοδαπή,
πουλημένοι καί δεμένοι μέ ἀνάρμοστα δεσμά
καί τά μισητά κακά τῆς δουλείας ὑποφέρουν μέ βία.
Ἒτσι, ἡ δημόσια συμφορά, εἰσερχεται στήν κατοικία τοῦ καθ΄ἑνός
και οἱ αὐλόθυρες δέν μποροῦν να τήν συγκρατήσουν,
τό ὑψηλό πάνω ἀπό αὐτές φράκτη, ξεπέρασε και βρῆκε
ὃποιον κατέφυγε στα ἐνδότερα ἢ σε ἐσωτερικό θάλαμο..

Αὐτά με προστάζει ἡ επιθυμία μου να διδάξω στούς Ἀθηναίους,
Πόσο δηλαδή μεγάλα κακά παρέχει στήν πόλι ἡ δυσνομία,
καί πόσο κόσμια καί ἁρμονικά τά κάνει ὃλα ἡ εὐνομία,
στούς ἂδικους περνᾶ δεσμά,
τα σκληρά ἁπαλύνει, παύει τήν ὑπερβολή, ταπεινώνει τήν ἀλαζονεία,
ξηραίνει τῆς κακίας τά φυτρωμένα ἂνθη,
ἰσιώνει τίς σκοτεινές δίκες, καί καταπραΰνει τά ἀλαζονικά ἒργα,
παύει τούς διχασμούς,
καταπαύει τῆς ὀλέθριας ἒριδος τόν χόλο,
καί κάτω ἀπ’ αὐτήν ( τήν εὐνομία ) ,
ὃλα τά ἀνθρώπινα γίνονται ἂρτια καί συνετά.
ἐκ τοῦ http://dermatas.blogspot.se/2011/03/blog-post.html


PlatonAfHellas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar