lördag 4 juli 2015

ΨΗΦΙΣΑΤΕ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΟΧΙ!

ΨΗΦΙΣΑΤΕ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΟΧΙ!
ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ!

PlatonAfHellasἩ Τοκογλυφική Δημοκρατία παρά Γραικίαν τετέλεσται. ἀπεβίωσεν...

Ἐπιτίθεται εἰς τοὺς Ἓλληνας ὁ κάθε χορτασμένος Πάγκαλος, ἓκαστος καλοταϊσμένος πρώην κνίτης Κύρτσος μὲ ΝΔ, Πασοκ, ΚΚΕ ἐν πλῷ Ποταμίου.

Ἓλλην, εἶσαι πτωχός; ΟΧΙ! Διότι διαμένεις  εἰς τὴν πλέον πλουσίαν χώραν τοῦ πλανήτου Γαῖα.
Ἓλλην, εἶσαι χωρίς κατοικία; ΟΧΙ!
Ἓλλην, μήπως οὐδέν παράγεις; ΟΧΙ!
Ἓλλην, ζεῖς ἐκ τῶν εἰσαγομένων φαρμάκων; ΟΧΙ! Ἀλλά αὐτό ἐπιθυμοῦν τὰ διεθνῆ τρωκτικά, τύπου Monsanto, Nestlé, Baüer.
Ἓλλην, ἒχεις ἀνάγκη ἀπὸ τὰ ἑκατομμύρια «ἐργατικόν Δυναμικόν» τὸ ὁποῖον ὠθοῦν πρὸς Ἑλλάδαν, οἱ διεθνεῖς τοκογλύφοι τύπου George Soros, Nick Rockefeller, Oppenheimer, καὶ ἂλλοι, μετὰ τῶν αὐτῶν πολεμικῶν βιομηχανιῶν καὶ ...Τὰ ὁποῖα ἀποφασίζουν αἱ μυστικαί των ὀργανώσεις, κατά πολλούς διάφοραι μασονικαί στοαί εἲτε αἱ γνωσταί Tritorial, Bildenberg, κλπ εἰς μυστικάς συνεδριάσεις; ΟΧΙ! Διότι εἰς τὴν Ἑλλάδα 1.500.000 Ἓλληνες καὶ Ἑλληνίδαι, μαστίζονται ὑπὸ τῆς μεγάλης τεχνητῆς ἀσθενείας καὶ δὴ τῆς Ἀνεργίας. Πλεῖστοι τῶν ὁποίων οὐδέν ἐπίδομα λαμβάνουν οὒτε περιμένουν, ἐνῶ ἂλλοι τόσοι ὑποαπασχολοῦνται ἐξαπατοῦνται διὰ τοῦ συστήματος τῆς τυποποιημένης ἐργασίας εἰς ὃλα τὰ πεδία τῆς κοινωνίας.
Οἱ Ἓλληνες, παῖδες Ἡρώων καὶ οἱ Ἑλληνίδες, κόρες τῶν ἐπιστημῶν. Ἓλληνες καὶ Ἑλληνίδες, τὸ ἱερόν γένος τῆς Ἀνθρωπότητος.
Τὶ μέλλεται γενέσθαι ὃταν καταθέτετε τὴν Ζωήν ἣν ἐλάβατε ἐκ τῶν θεῶν τῶν Ἑλλήνων. - Θεῶν, τῶν τοῦ Διός ἡγετῶν καὶ Δημιουργῶν - ;
Μὴν διανοηθεῖτε νὰ εἰπεῖτε ΝΑΙ, εἰς τοὺς τοκογλύφους, τὰ τρωκτικά, τοὺς βρυκόλακας, τοὺς λογῆς εἰσβολεῖς, ψευδοεπιχειρηματίας, ἰσλαμιστάς, τοὺς δῆθεν «ἐργάτας» καὶ «πεινασμένους» (τοὺς κακόβουλους ἱκέτας εἲτε ἐγκληματικά στοιχεῖα).
Μὴν διανοηθεῖτε νὰ εἰπεῖτε ΝΑΙ, εἰς ὃλους τοὺς μισέλληνας, ὃλους αὐτοὺς, οἱ ἐπιτίθενται καθημερινῶς καὶ λυμαίνονται, ἁρπάζουν καὶ καραδοκοῦν νὰ σφάξουν ὃσους ἀπομείνουν.
Μὴν διανοηθεῖτε νὰ εἰπεῖτε ΝΑΙ, εἰς τὰ λεγόμενα τῶν αὐλικῶν τῶν «εὐρωπαίων» τυράννων. Τῶν ὑπηρετῶν τῆς μασονικῆς στοᾶς τοῦ Λονδίνου καὶ τῶν ἂλλων οἰκονομικῶν καὶ μυστικῶν παραοργανώσεων ἐν τῇ Εὐρώπῃ, τὴν Ἢπειρον τῶν Ἑλληνικῶν φυλῶν. Εἰς ὃσους κρύβονται ὂπισθεν πολιτικῶν κομμάτων τύπου ΝΔ,  ὑπόλοιπον Πασοκ, Ποτάμι, ΚΚΕ καὶ ἂλλα. Τὰ κόμματα των Ἰακωβίνων τοῦ Λονδίνου, τῶν οίκονομικῶν ταγῶν τῆς Εὐρώπης Rothsilds.
(Ψίθυροι...)
Ἀκούσατε τὴν ἐκμυστήρευσιν κίναιδου τοῦ κέντρου τῶν Ἀθηνῶν:
 -Ψηφίζω ΝΑΙ στοὺς τοκογλύφους, γιατί μ’ ἀρέσει τὸ ὀραλικό, καὶ αἰσθάνομαι ἒκστασι καὶ μὲ τὸ ὀθωμανικό τῶν λαθρομεταναστῶν!
ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ, ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ
Μὴν ὑπογράφετε τίποτε!
Εἰπεῖτε μὲ δύναμιν ΟΧΙ εἰς ὃλα!
Ἓλλην, ἀρνήσου νὰ βάλῃς εἰς τὸν «τζόγον», καταθέσεις, ἐπιχειρήσεις, ἱδρώτα, ἀποθεματικά (κομπόδεμα), ἀκόμη οἰκίαν, τέκνα, γυναίκα, γλώσσαν, Ἱστορίαν, Πολιτείαν καὶ Πατρῶαν Γῆν.
Ἀρνηθεῖτε τὴν ρητήν ἐντολήν τῶν τοκογλύφων:
«Ἃπαντα, ...χρυσός, ἂργυρος, χαλκός καὶ σίδηρον εἰς θησαυροφυλάκιον Γιαχβέ εἰσῆναι».

Τὰ οἰκονομικά κέντρα τῆς «ΕΕ» ἐγκληματῶντα εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, μὲ τοὺς αὐλικοὺς τῶν Ἀθηνῶν καὶ τὴν πλήρην ἀνοχήν τῶν ἰακωβίνων τοῦ συνδικαλισμοῦ, ἀπὸ τὸ 1981, διέλυσαν τὰς Ἑλληνικάς ἐπιχειρήσεις, μετέφεραν ἃπαντα τὰ παραγωγικά δεδομένα, τὴν πραγματικήν Ἑλληνικήν Οἰκονομίαν, εἰς τὸ χαρτοφυλλάκιον τῶν ἰδικῶν των ἑταιρειῶν καὶ ὡδήγησαν τὸ εὒρωστον Ἑλληνικόν Κράτος τοῦ 1976 εἰς τὴν πτώχευσιν.
Δανείζουν τοὐτέστιν τὰς ἰδικάς των πλέον τράπεζας, «φορτώνουν» τὸ χρέος εἰς τοὺς Ἓλληνας καὶ εἰς τὴν χώραν τῶν Ἑλλήνων καὶ μετέπειτα δανείζονται ὡς ἒγκριτοι ἐπιχειρηματικοί ὀργανισμοί τὰ τοποθετημένα κεφάλαια καὶ ἀδειάζουν τὰ λεγόμενα πλέον «γραικικά κεφάλαια» τῶν τραπεζῶν.

ΨΗΦΙΣΑΤΕ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΟΧΙ!
ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ!

Οἱ Ἓλληνες οὐδεμίαν εὐθύνην φἐρουν ἐάν χρεωκοπήσουν οἱ τοκογλύφοι καὶ πεινάσουν οἱ αὐλικοί, οἱ είσβολεῖς, οἱ λεγόμενοι λαθρομετανάσται καὶ οἱ πραματευτάδες.
Οἱ Ἓλληνες οὐδεμίαν εὐθύνην φέρουν ἐάν ἀπομειωθῇ εἰς τὸ ἣμισυ ἡ 5 ἀστέρων σύνταξις τῶν ΧΕΡΜΑΝῶν  – (Γερμανῶν, τῶν ἀπογόνων τοῦ Χέρμαν).
Οἱ Ἓλληνες οὐδεμίαν εὐθύνην φέρουν ἐάν ἐάν ἀπομειωθῇ εἰς τὸ ἣμισυ ἡ σύνταξις Γάλλων, Ὀλλανδῶν καὶ λοιπῶν Λουξεμβούργιων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΩ:
-Εύρωπαῖοι, τῆς τοκογλυφικῆς Ἑνώσεως (ΕΕ εἲτε EU), πάρετε τὰς Τράπεζας ὑμῶν καὶ ἐξαφανισθεῖτε!
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
ΕΞΩ ΟΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ - Ἐξορία οἱ προδόται.
ΕΞΩ ΤΑ ΤΡΩΚΤΙΚΑ - Ἐξορία οἱ ἐφιάλται.
ΕΞΩ ΟΙ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ - Ἀποπομπή ὃλων τῶν ἰσλαμιστῶν.
ΕΞΩ ΟΙ ΜΙΣΕΛΛΗΝΕΣ - Ἁποπομπή ὃλων τῶν τουρκολάγνων.
ΨΗΦΙΣΑΤΕ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΟΧΙ!
ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ!
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ!
PlatonAfHellas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar