måndag 25 mars 2013

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ 21

2013-03-25, 09:48, -2⁰C, 23:08, -4⁰C, 4° -12° SV 2 m/s Solen upp kl. 05:35 Solen ned kl. 18:16, Uppsala Sverige, måndag klart soligt snöigt, Σελάνημαρ αἲθριος ἣλιος  χιών, Monday clear sunny snowing.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ 21
Πρόκειται διὰ τὸ ΚΙΝΗΜΑ
τὸ ὁποῖον δημιουργεῖς ΕΣΥ
εἰς τὸ στενό σου περιβάλλον...
Πρωΐα, 24 Μαρτίου 2013.
Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΤΟΥΡΚΟΥΣ
Ἡ Σύγκρουσις μὲ τὴ Ντουρκία (τοὺς Ντούρκους) εἶναι ἀναπόφευκτος. Δὲν πρόκειται περὶ ἐκπληρώσεως τινός ἠρημένου χρησμοῦ, ἀλλά ἑνὸς ἁπλοῦ λογικοῦ συνειρμοῦ σκέψεων.
Ὑπάρχει ΜΙΑ μεγάλη ἀλήθεια τὴν ὁποίαν ἀποκρύπτουν οἱ Πάντες. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι, πανεπιστημιακοί καὶ ἂλλοι ἰθύνοντες. Ἐπὶ ἑκατονταετίας οἱ εἰσβολεῖς Ὀσμανοί, Ἀνατολίται, (ὡς καὶ οἱ σημερινοί λαθροεισβολεῖς) ἐπιβουλεύονται τὸν Ἓλληνα Ἂνθρωπον.
Οὐδέποτε ἀπεδέχθησαν Φιλία διότι δὲν γνωρίζουν οὒτε διδάσκονται τὶ θὰ εἰπ φιλία.
Οὐδέποτε ἐπεδίωξαν Εἰρηνική συνύπαρξι, διότι γνωστόν εἶναι τοῖς πᾶσιν ὃτι πάντοτε ἐπιχειροῦν νὰ ἐπιβληθοῦν καὶ νὰ καθυποτάξουν ἂλλους μετὰ παντοίων τρόπων, ὡς (τῆς ὑστέρου μεθόδου) τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ, εἲτε πρὸς ἲδιον συμφέρον εἲτε διὰ τὸ συμφέρον τρίτων. Ὑπὸ τῶν Γερμανῶν ὁδηγήθησαν, ἐπὶ παραδείγματι, τὸ 1920  πρὸς τὴν Κασπίαν (ὃθεν ἀποδείχνει ὃτι δὲν ἒχουν ρίζας καὶ καταβολας εἰς τὴν Μικρά Ἀσία). Τὴν 20ην Ἰουλίου 1974 ἐπεχείρησαν νὰ καταλάβουν ὃλην τὴν Κύπρον κλπ.
Οὐδέποτε συνέβαλαν εἰς Διάλογον, (εἰς συνδιάλεξιν ἐπὶ ἲσοις), διότι εἰς τὴν γλώσσαν των δὲν ὑπάρχουν λεκτικά στοιχεῖα, ἲδια ἐπικοινωνιακά σημεῖα, ἃτινα ὑποδηλώνουν σεβασμόν γείτονος εἲτε συνδιαλεγόμενου.
Τὴ Ντουρκικήν γλώσσαν, ὡς γνωστόν, ἓνα ἐπικοινωνιακό σύνολο, κατεσκεύασαν τινές τὸ 1928, ὡς παράγωγον ἀπὸ ἓνα κακέκτυπον συνοθύλευμα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας συνυπάρχον εἰς τὴν Ἀραβικήν καὶ εἰς τὴν καθομιλουμένην.
Ἡ σύγκρουσις, λοιπόν μετὰ τοῦ ἐπὶ μακρόν ἐόντος ἐχθροῦ τοῦ Ἓλληνος εἶναι ἀναπόφευκτος. Ὃσον ἀναπόφευκτον εἶναι ὃτι καὶ οἱ ἰθύνοντες οἱ ἐν Ἀθήναις παρεπιπτόντως θὰ εὑρεθῶσι πρῶτοι, κάτωθεν τῶν Γερμανικῶν ἑρπυστριῶν τῶν ὃπλων τὰ ὁποῖα πρόκειται νὰ χρησιμοποιήσουν ἐκεῖνοι. Καὶ τοῦτο διότι οἱ πλεῖστοι ἐν Ἀθήναις ἒχουν ἐξαπατηθεῖ ἐπὶ μακρόν (ἀπὸ το 1921) καὶ δὲν δύνανται νὰ καταλάβωσι ὃτι οἱ κατοικοῦντες εἰς Μικράν Ἀσίαν, δηλαδή ἐντὸς τῆς χώρας δισεκατομμυρίων ἀέναων ψυχῶν Ἰώνων, Κιλίκων κ α εἶναι θεράποντες αἱμοσταγῶν διεθνῶν τοκογλυφικῶν κέντρων. Οὐδέποτε οἱ ἐκλιπόντες, οἱ ἐν τάφῳ (καὶ πλεῖστοι ἐν ζωῇ), οἱ ἐν πολιτείαις, οἱ βαίνοντες θεοί, κλπ ἐπὶ δεκάδων χιλιάδων ἐτῶν ἀποδέχθησαν τοὺς κατακτητάς αὐτούς. Φυσικαί καταστροφαί, λιμός, λοιμός, σεισμός εἲτε καταποντισμός ἐπίκεινται ἐὰν δὲν ἀπομακρυνθῶσιν τῆς περιοχῆς διὰ πολέμου ἐπὶ παραδείγματι εἲτε ἐπιστρέψουσιν οἰκειοθελῶς εἰς τὰ ρίζας καὶ τὰ πραγματικά πάτρια ἐδάφη αὐτῶν.
Τὸ πλέον ἀκραῖον εἶναι ἡ μετατροπή τῆς ὃλης περιοχῆς περὶ τὸ Αἰγαῖον εἰς Περιοχή Νεκρά φύσεως καὶ ὂντων, τ βίᾳ, πρὸς ἐξόρυξιν γαιανθράκων, φυσικοῦ ἀερίου καὶ μετάλλων, ὡς ἐπιδιώκουν τὰ διεθνῆ τοκογλυφικά καὶ ἐγκληματικά κέντρα, τὰ μισσελληνικά καὶ φιλοχρηματικά.
Μετατροπή, λοιπόν, ἐπιδιώκεται τῶν περὶ τὸ Αἰγαῖον περιοχῶν εἰς Νεκρὰν Περιοχήν, ἀδύνατον διὰ παραμονήν ἀνθρώπων καὶ ὓπαρξιν κοινωνιῶν. Διότι εἶναι φύσει ἀδύνατον βάρβαροι, χωρίς ρίζας καὶ καταβολάς εἰς τὴν εὑρυτέραν περιοχήν, νὰ ἀναδείξουν πολιτείαν καὶ νὰ ἀντιταχθῶσιν εἰς τὰ καταστροφικά αὐτά σχέδια.
Οἱ Ντούρκοι, οἱ Ὀσμανοί κλπ παραμένουσιν σῶμα ξένο πρὸς τὴν περιοχήν. Σὺν τοῖς ἂλλοις οὐδέποτε ἦσαν ἀποδεκτοί ὑπὸ τῶν ὂντων καὶ μὴ ὂντων. Τοῦτο ἀπεδείχθη καὶ τὸ 1920, ὃταν παρὰ τὸ ὃτι εἶχαν παραμείνει εἰς τὴν περιοχήν (Μικράν Ἀσίαν) ἐπὶ ἑκατονταετίας, εὐκόλως μετοίκησαν πρὸς Κασπίαν, πρὸς πάτρια ἐδάφη, διότι οὐδέν τὸ κοινόν εἶχαν (ὃπως καὶ δὲν ἒχουν) μὲ τὰ δεδομένα, τὴν γῆν, τὸ ἱστορικόν γίγνεσθαι, τὸν Ἂϋλον Κόσμον τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.
Ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται, ὃμως, καὶ ὃπως ὁ Κουμπλάϊ Χαν μὲ τὴν Ἀρμάδα του κατεποντίσθηκαν περί τὰ 1280 παρὰ τὴν Ἰαπωνίαν οὓτως καὶ οἱ ἐπιθετικοί καὶ ἐγκληματικοί λαοί καταστρέφονται καὶ ἐξαφανίζονται.
Οὓτως ἐσκέφθην καὶ ἒγραψον τὴν 2013-03-24, Ἡλιόημαρ, περίπου εἰς ὣραν 20:00, ὃτε...

Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

Γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ/Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Την κατάσταση αποτύπωσε με τον καλύτερο τρόπο η τουρκική εφημερίδα,
Milliyet, σε δημοσίευμα της στις 23 Μαρτίου, όπου εμφανίζεται ο χάρτης της νέας Τουρκίας που περιλαμβάνει εκτός των άλλων και ολόκληρη την Κύπρο, (με κίτρινο χρώμα ), καθώς και την βόρειο Ελλάδα μέχρι τις… παρυφές της Θεσσαλονίκης. Στον ίδιο χάρτη στα τουρκικά εδάφη περιλαμβάνονται και όλες οι βόρειες επαρχίες της Συρίας που σφαδάζεται από τον εμφύλιο, καθώς και όλες οι πετρελαιοφόρες περιοχές του βορείου Ιράκ, όπου η Τουρκία ελέγχει απόλυτα τον Κούρδο ηγέτη, Μεσούτ Μπαρανί.
Η τουρκική εφημερίδα κάνει λόγο για την αναβίωση του παλιού κεμαλικού σχεδίου, αυτή
την φορά με τις ευλογιές της νεοοθωμανικής Τουρκίας του Ερντογάν, που περιλάμβανε παλιά εδάφη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας πριν αυτή καταρρεύσει οριστικά κατά τον Α παγκόσμιο πόλεμο. Εδική αναφορά γίνεται για το περίφημο μήνυμα του Αμντουλάχ Οτσαλάν από τις φυλακές του Ιμραλή, όπου κάλεσε το κουρδικό ΡΚΚ να αφήσει τα όπλα και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες με τον τουρκικό στρατό. Το δημοσίευα αναφέρει την αναβίωση του λεγόμενου Εθνικού Συμφώνου, που όπως είναι γνωστό από την ιστορία ήταν η συμφωνία που είχαν κάνει οι Κούρδοι με τον Κεμάλ για να πολεμήσουν στο πλευρό του κατά των Ελλήνων στην Μικρά Ασία και να συμβάλουν στις γενοκτονίες των χριστιανών με εκατοντάδας χιλιάδες θύματα σε όλη την χριστιανική ανατολή.

Η εξέλιξη αυτή με τον Οτσαλάν, παράλληλα με το άγριο ξεπούλημα της Κύπρου, αλλά και η επανασύνδεση Τουρκίας Ισραήλ, έχει ενθουσιάσει την Άγκυρα που τώρα θεώρει ότι είναι σχεδόν σίγουρο πως ο ελληνισμός θα πέσει σαν ώριμο φρούτο στα χέρια της και τα ελληνικά όνειρα για τα ενεργειακά κοιτάγματα και την ΑΟΖ, θα είναι για… να γελά ο κάθε πικραμένος. Ειδικά, όπως αναφέρουν οι περισσότεροι αρθογράφοι στον τουρκικό τύπο, (είναι χαρακτηριστικοί οι τίτλοι όπως της
Hürriyet, «Büyük Türkiye», δηλαδή, «Μεγάλη Τουρκία» ), ότι μετά το μεγάλο στραπάτσο που έχει πάθει ο ελληνισμός σε όλα τα μέτωπα, τώρα δεν θα έχει καμία προοπτική η όποια ελληνική πρόθεση να προχωρήσει η Ελλάδα στην εκμετάλλευση των ενεργειακών κοιτασμάτων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Αντίθετα, η μόνη λύση που υπάρχει πια για τους Έλληνες και την Κύπρο, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, είναι η…ελεημοσύνη από την Τουρκία μήπως και πάρουν κανένα κομματάκι από τον ενεργειακό πλούτο της περιοχής. Τα τουρκικά σχέδια, όπως αναφέρουν στη Άγκυρα, στηρίζουν και οι Γερμανοί, που έχουν μεγάλες μπίζνες με τους Τούρκους και τώρα μετά το ξεζούμισμα της Ελλάδας αυτές θα διευρυνθούν και με τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο, αλλά και οι Αμερικανοί που είναι στο πλευρό τους και πρόσφατα, όπως διαφαίνεται, και οι Ισραηλινοί. Ακόμα και οι Ρώσοι, όπως υποστηρίζουν οι Τούρκοι, δεν τόλμησαν να θίξουν τα τουρκικά συμφέροντα από τα ενεργειακά κοιτάσματα της περιοχής.
Μετά από όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεται όποιος παρακολουθεί τις εξελίξεις, η προδοσία που συντελείται εδώ και τρία χρόνια στην Ελλάδα και τώρα δολοφονεί την Κύπρο, θα έχει ολέθριες συνέπιες για το μέλλον του ελληνισμού. Η Ελλάδα με την συμβολή των δοσίλογων της έχει αποδυναμωθεί εγκληματικά και η Κύπρος τώρα θυσιάζεται με τραγικό τρόπο. Η πολιτική κλίκα που μας έφερε μέχρι εδώ, ενώ το φάσμα της ολοκληρωτικής μας παράδοσης στα νεοοθωμανικά νύχια είναι ορατό, θα είναι υπόλογος για όλα αυτά στην ιστορία. Μονό ένας γενικός συναγερμός θα μπορέσει να σώσει ότι είναι ακόμα δυνατό να σωθεί. Συναγερμός από όσους βουλευτές έχουν ακόμα κάποιο αίσθημα εθνικής ευθύνης, από την εκκλησία, από τα συνδικάτα, από τις κοινωνικές οργανώσεις, ακόμα και από τον ελληνικό στρατό, από ότι ακόμα είναι σε θέση να αμυνθεί.
Ειδεμή, θα είναι καλύτερο αντί να βγάζουμε σημαίες στα μπαλκόνια να… μάθουμε όλοι τουρκικά.

olympia
 http://www.youtube.com/watch?v=nAclrQKsNbk&feature=player_detailpage
 PlatonAfHellas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar