måndag 23 juli 2012

Ἒναρξις Ἑτυμολογικῆς Ἐνημερώσεως (0001) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

2012-07-23, 10:30, 15C,Σελάνειον ἦμαρ βροχερός ἀνεμώδης, Monday rainy windy, måndag regn blåsigt.
Ἑτυμολογία (Ἑτύμου ἒργον)
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
Γνωρίζατε ὃτι ὁ Παναγιώτης Καραχάλιος, ὁ ἀδελφός, ὁ σύζυγος, ὁ πατήρ, ὁ πάππος, ὁ ἐξάδελφος καὶ ὁ θεῖος, τὸν ὁποῖον κηδεύομεν αὐτὴν τὴν ὣρα κατεῖχεν ὂντως ἓνα ἀπὸ τὰ πλέον ἱερὰ ὀνόματα τῶν  ἡμῶν προγόνων Ἑλλήνων;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ < πρῶτον ΠΑΝ + ΑΓΙΟΣ (-ιώτης, κατάληξις ἂρρενος) < ἀλλά ἐκ τοῦ < ΠΑΝ + (Α)ΓΑΙΟΣ, ὁ ἀπόγονος, τῆς ἁπάντων Μητρός ΠΑΝ + ΓΑΙΑΣ (ΠΑΝΓΚΑΙΑΣ), ἐκ τῆς ὁποίας προῆλθεν τὸ σημερινόν ὂνομα ΠΑΝΑΓΙΑ < ΠΑΝ + (Α)ΓΑΙΑ.
ἐξ ἂλλου Πάν, Πανός ὁ (ἐκ τοῦ πᾶς, ὁ εἰς πάντας παρέχων εὐφροσύνη), ἀγροτικός θεός τῆς Ἀρκαδίας.
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ < ἐκ τῶν συνθετικῶν κάρα- < παρὰ, πὰρ < πὰρα, σημαῖνον ἒμφασιν, ἐντεῖνον τὴν ἒννοιαν, ὑπὲρ τῶν δεόντων, καὶ τοῦ -χάλιος, ἐκ τοῦ χάλ-ις, , γενική τοῦ χάλ-ιος, σημαίνον ἂκρατος οἶνος, ἀνόθευτος οἶνος, τὸν ὁποῖον ἐχρησιμοποίουν εἰς τὰς ἱεροτελεστίας. Παρὰ Ἡσυχίου εἰς Μακεδόνας κάλιθος = οἶνος καὶ εἰς Θρᾶκες ζίλαι = οἶνος.
Καραχάλιος , ὁ κρατῶν, ὁ διακατεχόμενος παρὰ ἱερᾶς εὐφορίας ἐκ τοῦ ἂκρατου, ἱεροῦ οἲνου (ἒχων γευθεῖ τὴν λεγομένη «κοινωνιά» τῶν ἱερέων εἰς ἱερόν Ναόν τῆς Ἑλληνικῆς Θρησκείας).

Παναγιώτης Καραχάλιος, ὁ ἀπόγονος τῆς Πανγαίας δεχόμενος τὸν ἱερόν ἂκρατον οἶνον (αἳμασι).
Ἀφιέρωσις εἰς ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΝ τοῦ Γεωργίου τοῦ Εὐσταθίου, γεννηθέντα 1927 εἰς Μυρώνεια, Ἀνδριτσαίνης, Ἠλείας, ἐν Ἑλλάδι, ἐκλιπόντα 22 Ἰουλίου 2012, 05:45, ὣρα Ἑλλάδος. Διαμένων ἐν Ἀνηλίῳ > Γλάτσα > Γλάσσα > Γλῶσσα (Δωρικήν), Ζαχάρως, Ἠλείας, ἐν Ἑλλάδι. Αἰωνία ἡ Μνήμη.
ὁ τῆς γραφίδος
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, ἀνεψιός ἐξ ἀδελφῆς ἐκλιπόντος.
[πηγαί: Ἐπίτομον Λεξικόν τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης, ἑτυμολογικόν  - ἑρμηνευτικόν, Π. Χ. ΔΟΡΜΠΑΡΑΚΗ, Γυμνασιάρχου, «ΕΣΤΙΑ», 1975, ΗΣΥΧΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ, Η. Λ. ΤΣΑΤΣΟΜΟΙΡΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ]

Ἒναρξις Ἑτυμολογικῆς Ἐνημερώσεως (0001)

ΟΜΙΛΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΝ;
Λόγος οὐδεὶς ὁμιλεῖν τε εἲτε διαλέγεσθαι εἰς Τ-Οὐρκικήν. Ἐν ὁλίγοις: ἡ Τουρκική γλῶσσα εἶναι κατασκεύασμα τοῦ 1928. Οἱ πλεῖστες λέξεις εἶναι κακοποιημένες Ἑλληνικές. Οἱ Τοῦρκοι καὶ οἱ Ἂραβες οὐδέποτε ἐνασχολήθησαν τῆς ἐξασκήσεως τῶν φωνητικῶν ὀργάνων, ἲδε λαρυγγικά γ, χ κλπ. Ἰν (εἰς παρὰ Κυπρίοις) Cambridge, Oxford κ α ὡς καὶ οἱ Ἓλληνες γονεῖς ἐξασκοῦν τὰ τέκνα αὐτῶν. Οὐδεμία Ἑλληνική λέξις προέρχεται ἀπὸ τὴν Τουρκική γλῶσσα, ἀκόμη καὶ ἡ λέξις  Σουλτάνος εἶναι Ἑλληνική λέξις (Σύλη +τανός)!  Bodrum > Ἱπποδρόμιον, Izmir > Εἰς Σμύρνη, isnik > Εἰς Νίκαια, Istanbul > Εἰς Κωνσταντίνουπόλιν. ὃθεν ἡ ἀκουστική κακοποίησις (κοινῶς σκωροφάγωμα) τῆς Ἑλληνικῆς. Ἀνακάλυψα τὴν περίπτωσιν ἐν Ἀλεξανδρεία τὸ 1978, ISkandaria>Εἰς Ἀλεξάνδρεια. Ἒλεγον εἰς Ἃραβα: Λέγε Ἀλεξάνδρεια, ὁ φίλος Ἂραψ ἒπανελάμβανε Iskandaria! Ἂραβες, Τοῦρκοι καὶ οἱ δίχως παιδεία ἀδυνατοῦν νὰ προφέρουν τὴν Ἑλληνικήν. Ἂλλως οἱ Εὐρωπαῖοι πάσχουν ἀπὸ Ἐρασμοπάθεια... Περισσότερα ἐν http://platonafhellas.blogspot.se/,  παρακολουθήσατε θὰ ἐπέλθουν δημοσιεύσεις 2012 – 13.
Τέλος παραθέτω ΕΝΣΤΑΣΙΝ ΚΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, οἳτινες ἒχουν δρομολογήσει τὴν καταστροφήν  τῆς  Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἀπὸ τὸ 1917 καὶ τώρα ἐπιδιώκουν τὸ χαριστικό κτύπημα διὰ τῆς ἐπιβολῆς τῆς «Ἀκουστικῆς Γραικικῆς». Ὡς γνωστόν ΕΛΛΑΣ≡HELLAS  (δηλαδή  Η ΕΛΛΑΣ εἶναι ταυτόσημον τοῦ HELLAS, ἂτοπον τὸ διάφορον). Γραικία, Γραικοί,  Greece, Greeks  κλπ οὐδέποτε ὑπῆρξαν ὡς χώρα καὶ ὡς λαός.
ΕΛΛΑΣ≡HELLAS, λοιπόν.
Ἑλληνική Παιδεία σημαίνει ὀρθοφωνία, διὰ νὰ μὴν ἀκούγονται κρόταλα, βεγγαλίσματα εἰς ἓναν ὑγιῆ νοῦ δίχως βόμβους, tinnitus.
PlatonAfHellas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar